МХЗХҮХ-ны дүрэм

Mонголын хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны дүрэм


Энэхүү дүрэм нь Mонголын Хадгаламж, Зээлийн Хоршоодын Үндэсний Холбоо /цаашид Үндэсний холбоо гэх/-ны бүрэн эрх, үйл ажиллагааны зарчим, чиглэл, түүний тогтолцоо, зохион байгуулалтын хэлбэрийг тодорхойлж, Үндэсний холбоо болон гишүүд, бусад байгууллагын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна.

Үндэсний холбоо нь эрх бүхий байгууллагуудын зөвшөөрлийн үндсэн дээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулж буй хадгаламж, зээлийн хоршоо (цаашид ХЗХ гэнэ) -дыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, хамтын удирдлага, хяналттай, төрөөс хараат бус, бие даасан, ашгийн төлөө бус, гишүүддээ үйлчилдэг хуулийн этгээд байна.

Дүрмийг эх хувиар нь дэлгэрэнгүй дээр дарж үзнэ үү.
Дээш очих