Мэдээ

Үндэсний холбооны гишүүн ХЗХ-дын анхааралд


Үндэсний холбооны гишүүн ХЗХ-дын анхааралд
СЗХ-нд төвлөрүүлэх Зохицуулалтын үйлчилгээний төлбөрийн тухай
СЗХ-ны 2015 оны 158 дугаар тогтоолоор баталсан “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төвлөрүүлэх журам”-ын 3.6-д
“Хадгаламж зээлийн хоршоо нь Монголын хадгаламж зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны гишүүн, 300.0 сая төгрөгөөс доош хэмжээний активтай бол жил бүр төвлөрүүлэх хөлснөөс бүрэн чөлөөлөгдөнө. Мөн холбооны гишүүн бусад хадгаламж, зээлийн хоршоо нь жил бүр төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлснөөс 10 хувийн хөнгөлөлт эдэлнэ” гэж заасан байгааг анхаарна уу.

Дээш очих