Мэдээ

Журам, зааврын нээлттэй хэлэлцүүлэг


Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батлан мөрдүүлж буй журам, дүрэм, заавруудыг шинээр батлагдсан Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу шинэчлэхээр ажиллаж байна.
Үүний хүрээнд шинэчлэн боловсруулсан Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх зааварын  төслүүдийг  http://www.frc.mn/data/vote линкаар орж танилцаж, санал өгөх боломжтой.
 

Дээш очих